Name Level Quality Category
Falling Scar: Storm Cutter
105 Rare Shinobi
Military Overlord Toxic Blade
101 Arena Shinobi
Bloodmoon Shuriken
101 Secret Shinobi
Helix Blade
101 Magic Shinobi
Hidden Shuriken
98 Common Shinobi
Plague Bomb - Golden Darts
95 Rare Shinobi
Warlord Darts
90 Arena Shinobi
Nalani's Pure Lotus Shadow
90 Secret Shinobi
Lotus Dagger
90 Magic Shinobi
Nocturnal Shuriken
88 Common Shinobi
Floating Dust Shadow
85 Magic Shinobi
Spiral Thunder
85 Rare Shinobi
Fallen Butcher's Scimitar
80 Arena Shinobi
Ghodroon's Shaiya
80 Secret Shinobi
Shaiya
80 Magic Shinobi
Indigo Phantom
78 Common Shinobi
Aurora's Glimpse
75 Magic Shinobi
Crystal Shadow
75 Rare Shinobi
Nature's Blade
75 Rare Shinobi
Overlord's Bloody Wheel
70 Arena Shinobi
Crimson Snake Dart
70 Secret Shinobi
Phantom Poison Dart
70 Magic Shinobi
Guardian Crystal Blade
68 Common Shinobi
Gale of Vines
68 Common Shinobi
Blade of Victory
65 Magic Shinobi
Shadowvine Scythe
65 Magic Shinobi
Nazrudin's Wing
65 Rare Shinobi
Bewitching Shuriken
65 Rare Shinobi
Empyrean Wings
65 Rare Shinobi
Polar Holy Star
60 Magic Shinobi
Zaahir's Hubris
60 Rare Shinobi
Conqueror's Scimitar
60 Arena Shinobi
Divine Star
60 Secret Shinobi
Golden Bonemarang
60 Secret Shinobi
Holy Star
60 Magic Shinobi
Crimson Bonemarang
60 Magic Shinobi
Holy Throwing Axe
58 Common Shinobi
Brahman Thorn
58 Common Shinobi
Wooden Throwing Axe
55 Magic Shinobi
Wicked Thorn
55 Magic Shinobi
Isaias' Soul Stealer
50 Rare Shinobi
Tyrant's Blade
50 Arena Shinobi
Razored Fang
50 Secret Shinobi
Darkshadow Fang
50 Magic Shinobi
Magic Throwing Axe
48 Relic Shinobi
Bloodrune Fang
48 Common Shinobi
Mystic Cyclone Blade
48 Common Shinobi
Hanso's Poison Blade
45 Rare Shinobi
Gleaming Cyclone Blade
45 Magic Shinobi
Sharp Cyclone Blade
43 Magic Shinobi